M17R1H

M17R1H1
QPM = 55 um for 1.96-um pump, 5-um idler
2:2:12-mm long QPM
10-mm wide grating

M17R1H2
QPM = 55 um for 1.96-um pump, 5-um idler
0.2:0.2:1.2-mm long QPM
10-mm wide grating

M17R1H3
QPM = 60.5 um for 1.96-um pump, 6.5-um idler
0.2:0.2:1.2-mm long QPM
10-mm wide grating

M17R1H4
QPM = 66.4 um for 1.96-um pump, 8-um idler
0.2:0.2:1.2-mm long QPM
10-mm wide grating

M17R1H5
QPM = 71.8 um for 1.96-um pump, 9.5-um idler
0.2:0.2:1.2-mm long QPM
10-mm wide grating

Last modified Tue, 4 Oct, 2011 at 16:45